Juridische informatie Thales Antwerpen

De advocaten van THALES Antwerpen zijn allen lid van de Balie te Antwerpen. Zij zijn onderworpen aan de reglementen van deze balie (www.balieantwerpen.be) en van de Orde van Vlaamse Balies (www.advocaat.be) De titel van advocaat hebben zij bekomen in België. Zij oefenen het beroep van advocaat uit als lid van een “groepering” in de zin van het Reglement van de Orde van Vlaamse Balies van 8 november 2006 betreffende samenwerkingsverbanden tussen advocaten en betreffende eenpersoonsvennootschappen van advocaten. Een Groepering is een Samenwerkingsverband waarvan de leden enkel contractueel hebben vastgelegd hoe zij ter ondersteuning van de beroepsuitoefening van haar leden gemeenschappelijke diensten zullen organiseren en de kosten daarvan zullen delen. Het kantoor is gevestigd te 2018 Antwerpen, Lange Lozanastraat 24. Alle advocaten zijn voor hun beroepsaansprakelijkheid verzekerd bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-Laan 9, 1210 Sint-Joost-Ten-Node, België, via Vanbreda Risk & Benefits. De waarborg van deze verzekeringsovereenkomst is van toepassing op de gevolgen van daden gepleegd in de hele wereld, voor activiteiten die de verzekerde advocaten uitvoeren vanuit hun in België gevestigd kantoor. Zijn echter niet verzekerd de eisen die tegen de verzekerde advocaten ingesteld worden in de VS of Canada, of onder de wetgeving of de rechtsmacht van de VS of Canada vallen. Op verzoek wordt een verzekeringsattest toegezonden. De advocaten van Thales Antwerpen beperken hun aansprakelijkheid tot het bedrag dat de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in geval van schadegeval zal uitkeren. Tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen zijn de advocaten van Thales Antwerpen niet aansprakelijk voor de prestaties verricht door derden op wie zij beroep doen. Voor de franchise en eventueel hogere schade wijzen zij dus aansprakelijkheid af. Een cliënt kan op eerste verzoek een afschrift van de polis bekomen. Elke overeenkomst die wordt afgesloten met een advocaat van Thales Antwerpen is onderworpen aan het Belgisch recht (zonder dat dit ertoe mag leiden dat via internationaal privaatrecht wordt doorverwezen naar een ander rechtsstelsel). Voor eventuele geschillen is enkel de Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen bevoegd. Bij problemen met de advocaat kan de cliënt zich richten tot de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur, conform de bepalingen van Boek XVI van het Wetboek van Economisch Recht of tot jean.hendrickx@thales.be of tot de Stafhouder bij de Orde van Advocaten te Antwerpen, Bolivarplaats 20, 2000 Antwerpen, (T: 03/260.72.50 – F : 03/260.72.71 – E: info@balieantwerpen.be)

                                                                                                              

Juridische informatie Thales Brussel

BV onder de vorm van CVBA THALES BRUSSELS – Ingeschreven in RPR van Brussel onder ondernemingsnr. 0541.930.981

Maatschappelijke zetel : Poelaertplein 6 / 1000 Brussel / BTW : 0541.930.981 – T. +32 (0)2 533 04 50 / F +32 (0)2 533 04 51 / www.thales.be