Het staat de werkgever vrij zijn werknemer die grote inspanningen geleverd heeft, extra te belonen door middel van een individuele pensioentoezegging toe te kennen. We overlopen de voorwaarden en de gevolgen op sociaal en fiscaal vlak.

1.     Wettelijk kader en voorwaarden

De individuele pensioentoezegging wordt hoofdzakelijk geregeld door de wet van 28 april 2003 betreffende de aanvullende pensioenen en het belastingstelsel van die pensioenen en van sommige aanvullende voordelen inzake sociale zekerheid (1).

Teneinde het systeem van individuele pensioentoezegging toe te passen binnen zijn onderneming, dienen volgende voorwaarden te zijn vervuld:

 • De werkgever dient ervoor te zorgen dat alle werknemers binnen de onderneming een aanvullend pensioenstelsel genieten;
 • De individuele pensioentoezegging dient occasioneel te gebeuren en niet-systematisch;
 • De pensioentoezegging mag niet worden toegekend binnen een periode van 36 maanden voorafgaand aan het (brug)pensioen;

Tevens dienen er bepaalde modaliteiten in acht te worden genomen:

 • De pensioentoezegging dient schriftelijk te gebeuren in een overeenkomst tussen werkgever en werknemer;
 • De uitvoering van dit individueel pensioenplan dient te worden toevertrouwd aan een externe dienst bijvoorbeeld een verzekeringsonderneming of een pensioenfonds (die dan ook de modaliteiten zal bepalen);
 • Een aangifte (van o.a. de pensioentoezeggingen, de reeds opgebouwde rechten etc.) dient te gebeuren bij de databank aanvullende pensioenen.

2.     De behandeling op sociaal vlak van de verrichte bijdragen

De bijdragen die door de onderneming worden toegekend worden niet gekwalificeerd als loon. Deze bijdragen worden bijgevolg belast aan een gunstiger tarief t.b.v. 8,86%.

Tevens kan er een bijkomende bijdrage worden geheven t.b.v. 1,5%. Deze bijdrage dient te worden betaald indien de gestorte bijdragen de maximale drempel overschrijden. De werkgever zal in dit geval een bijkomende bijdrage moeten betalen op het gedeelte dat overschreden werd.

3.     De behandeling op sociaal vlak wat de uitkeringen betreft

Zoals reeds hierboven vermeld, zullen de uitkeringen die de werknemer ontvangt onderworpen zijn aan:

 • Een solidariteitsbijdrage die varieert tussen 0% en 2%;
 • Een RIZIV-bijdrage gelijk aan 3,55%.

4.     De fiscale aspecten van de verrichte bijdragen

A.    Op werkgeversvlak

 • De bijdragen gestort door de werkgever zijn een aftrekbare beroepskost
 • Deze zijn vrijgesteld van belastingen als men aan bovenstaande voorwaarden voldoet;

Zij zijn beperkt aftrekbaar als beroepskost onder de volgende voorwaarden (2):

 • De verzekeraar dient in de Europese Economische Ruimte gevestigd te zijn;
 • De bijdragen dienen de grens van 80% te respecteren (3);
 • Men dient aan de databank opbouw aanvullende pensioenen de pensioengegevens over te maken.

B.    Op werknemersvlak

 • Een sociaal voordeel vrijgesteld van belastingen ten voordele van de werknemer

De bijdragen verricht door de werkgever ten gunste van de werknemer worden vrijgesteld als zijnde een sociaal voordeel.

 • De bijdragen gedaan door de werknemer

Het is de werknemer tevens toegelaten hieraan bij te dragen mits respect van de maximale 80% grens. In hoofde van de werknemer geeft dit recht op een belastingvermindering.

C.    Toepasselijk op beiden  

 • Taksen

Aan de verzekeringsmaatschappij is een bijdrage verschuldigd gelijk aan 4,4% bij de betaling van de premies.

5.     De fiscale aspecten van de uitkeringen

De pensioenuitkeringen zijn belastbaar aan een afzonderlijk tarief.

De belastbare basis die in acht moet worden genomen is het totaalkapitaal verminderd met de solidariteitsbijdrage (tussen 0 en 2%) en de RIZIV-Bijdrage (3,55%).

Als men uitbetaalt wordt op:

 • 62-64 jaar dan bedraagt het belastingpercentage 16,5%;
 • 65 jaar dan bedraagt het belastingpercentage 16,5 % of 10% (onder specifieke voorwaarden).

*Voor rente zijn andere regels van toepassing.

***

Het individueel aanvullend pensioen laat de werkgever toe om een specifieke werknemer te bedanken voor diens inzet binnen de onderneming.

Niet enkel heeft de toekenning van een individueel aanvullend pensioen een belonend effect op de werknemer die dit voordeel geniet maar tevens kan dit als stimulans werken naar de andere werknemers toe teneinde hogere inspanningen te leveren zodat ook zij dit voordeel in de toekomst zouden kunnen te genieten.

Maïté Rowies (Associate) & Marie Michaud-Nérard (Partner)

(1) Bovenstaande bespreking betreft enkel de individuele pensioentoezegging voor werknemers. Uitzonderingen bestaan hier uiteraard op nl voor zelfstandige bedrijfsleiders en bestuurders.

(2) 350 euro per kalenderjaar (inkomstenjaar 2017, aanslagjaar 2018).

(3) M.a.w. het wettelijk en aanvullend pensioen mogen niet meer bedragen dan 80% van het bruto jaarloon. Indien men deze grens te boven gaat dan kan men deze niet meer aftrekken.