THALES helpt en adviseert haar cliënten op het vlak van handelspraktijken, distributie (franchise, agentschapscontracten, concessies, enz.) evenals consumentenbescherming zowel preventief als binnen het kader van een gerechtelijke procedure. Het team assisteert ook producenten, verdelers en invoerders bij het onderhandelen en uitwerken van alle soorten handelsovereenkomsten.
THALES staat haar cliënten bij met het opstellen, onderhandelen en afsluiten van burgerlijke en commerciële overeenkomsten evenals bij het regelen van geschillen die kunnen voortvloeien uit deze contracten.
THALES beschikt over een sterk team dat gespecialiseerd is in vennootschapsrecht dat een aantal KMO’s maar ook grote bedrijven adviseert. THALES ondersteunt ook bestuurders en hogere kaderleden bij hun geschillen in verband met het dagelijks bestuur en de ontwikkeling van bedrijven evenals potentiële interne en externe conflictsituaties.

Buiten de steun die ze bieden bij de talrijke juridische formaliteiten die inherent zijn aan de zakenwereld (raad van bestuur, algemene vergaderingen, ontbinding, enz.), verstrekt THALES steun bij de handelingen en herstructureringsactiviteiten van hun cliënten (fusies, overnames, opsplitsing van ondernemingen) of aandelentransacties (verkoop van aandelen, opties, enz.).

Het regelen van interne betwistingen binnen de bedrijven en kwesties betreffende de aansprakelijkheid van bedrijven vormen ook een deel van de dagelijkse materies die THALES behandelt, zowel preventief als in het kader van een gerechtelijke procedure.

In haar verschillende vestigingen heeft THALES talrijke partners met een uitgebreide ervaring op het vlak van bedrijven in nood, voornamelijk omdat ze verschillende gerechtelijke mandaten hebben uitgeoefend zoals interim-Beheerder, vereffenaar of curator.

Ze adviseren bedrijven en hun bestuurders wanneer ze het hoofd moeten bieden aan economische problemen met het oog op hun vooruitzichten voor heropleving en herstructurering en teneinde hun aansprakelijkheid veilig te stellen.

THALES heeft gedurende vele jaren een aantal financiële instellingen geadviseerd. Hierdoor heeft het een solide ervaring opgebouwd op het vlak van bedrijfsfinanciering (financiering van overnames en herstructureringen). Haar advocaten hebben ook aanzienlijke ervaring met bevoorrechte (schuld)vorderingen, evenals met bankkredieten.
THALES staat haar cliënten bij in strafrechtelijke procedures die verband houden met economische en financiële misdrijven.

Het treedt op als verdediger van betichten en bedrijven, evenals van benadeelde partijen.

THALES houdt zich bezig met alle aspecten van verrichtingen betreffende onroerende goederen. Het team adviseert zijn cliënten, promotoren, investeerders bij de opbouw, het onderhandelen en het opstellen van bouwcontracten of commerciële immobiliëncontracten.

Het heeft ook een jarenlange ervaring met huurcontracten en het voeren van gerechtelijke procedures in verband met onroerende goederen.

THALES staat zijn cliënten bij met een ruime ervaring in enkele belangrijke gebieden van publiek recht, gemeenterecht, ambtenarenrecht, onteigeningsrecht, enz.

Hun tussenkomst bestaat zowel uit preventieve bijstand en indien nodig het instellen van administratieve of juridische beroepsprocedures, meer bepaald voor de Raad van State of het Grondwettelijk Hof.

THALES beschikt over verschillende erkende specialisten in de verschillende rechtsgebieden die ons stedenbouwkundig bestaan en ons milieu regelen. De juridische benadering op dit vlak is verticaal en verschilt naargelang de gewesten. Dankzij de multidisciplinaire en interregionale structuur kan THALES op perrfecte wijze de subtielere interpretaties binnen deze rechtsmateries aan.

Zoals in de meeste andere rechtsgebieden zijn de specialisten van THALES in staat om hun cliënten zowel voor als na de administratieve beslissingen te helpen: vastleggen van de stedenbouwkundige of milieucontext, contacten en onderhandelingen met de administratieve overheden, steun bij de aanvragen voor administratieve vergunningen evenals administratieve en juridische beroepsprocedures.

THALES biedt bijstand en adviseert haar Belgische en internationale cliënten, die zowel rechtspersonen als natuurlijke personen zijn, op het vlak van alle arbeidsproblemen: arbeidsrecht (individueel en collectief) en sociale zekerheidsrecht (Belgisch en vreemd). Collectieve afspraken in verband met arbeisdrecht tussen de werknemersvertegenwoordigers en de werkgever, de organisatie van verkiezingen op de plaats van tewerkstelling, herstructureringen, collectieve conflicten, enz.

THALES behandelt ook dossiers in verband met sociaal strafrecht.

THALES adviseert zijn cliënten over de verschillende domeinen van nationale en internationale belastingen.

Het benadert alle aspecten van fiscaal recht (directe en indirecte belastingen) zoals vennootschapsbelasting, belastingen van natuurlijke personen, verzekeringsbelasting, belasting van overnames, belasting op immobiliën, nalatenschapsplanning en belasting over de toegevoegde waarde (BTW).

THALES treedt ook op in zeer ernstige belastingsprocedures.

Het kantoor biedt bijstand en vertegenwoordigt haar cliënten op diverse gebieden van het intellectuele eigendomsrecht (octrooien, handelsmerken, auteursrechten, ontwerpen, enz.), informatietechnologie en netwerken (e-commerce, de bescherming van gegevens, etc.).

Thales heeft ervaring in de sector van de levensmiddelenwetgeving, waar zij haar cliënten bijstaat met betrekking tot etikettering en reclame, het terugroepen van producten, het naleven van hygiënische normen, commerciële distributie en geschillen.