Actualités

Tax Caïman

Le projet de loi relatif à la « taxe Caïman » a été déposé à la Chambre des représentants le 1er juin dernier. Cette nouvelle taxe devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2015.
Crowfdunding in Belgium: The 2014 report
Recents developments regarding Crowfdunding in Belgium: A contribution to the 2014 report of the European Crowndfunding Network

Invitation colloque

Comment assurer la continuité de l’entreprise familiale : planification et passage de générations Le 23 janvier 2015 de 13h30 à 18h30 à Bruxelles

Régularisation des revenus perçus à l’étranger, encore possible ?

C’est plus que clair, l’étau se resserre pour les contribuables qui ont omis de déclarer les revenus perçus à l’étranger. Il en est de même pour les banques auprès desquelles les capitaux productifs de ces revenus ont été placés.

L’Administration fiscale : exonérée d’indemnité de procédure ?

Si un contribuable gagne contre l’administration fiscale en justice, il ne bénéficiera plus de l'indemnité de procédure forfaitaire qui lui revient.

Nouvelles compétences dans le département Tax de Thales

Le département Tax a le plaisir d’accueillir en son sein Géraldine Thonnard.

La fiscalité belge attractive pour les entrepreneurs français

JT 20h de France 2 du 15 septembre 2014

Délocalisation d’un français en Belgique

Valérie-Anne de Brauwere est invitée par l’International Faculty For Executives du Benelux (IFE) pour aborder les aspects fiscaux de la délocalisation d’un français en Belgique

Le licenciement déraisonnable par Olivier Scheuer (article paru dans la Libre Belgique du 23.03.2014)

Le 23 mars dernier, nous vous présentions brièvement les nouvelles obligations de motivation qui pèsent sur les employeurs depuis le 1er avril 2014.

Crowdfunding – Speaking Engagement

Alexis Wochenmarkt was speaking at the crowdfunding workshop organized by The Future Media Lab., in cooperation with the European Crowdfunding Network and the European Magazine Media Association on 2 April 2014. He discussed the Belgian regulatory framework applicable to crowdfunding.

De Wet Aandeelhoudersrechten ook voor KMO’s

Het vraagrecht op de algemene vergadering
 
Nieuwe bepalingen voor niet genoteerde vennootschappen
 
De Wet Aandeelhoudersrechten (Wet betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders van genoteerde vennootschappen van 20 december 2010) beoogt in de eerste plaats een betere bescherming van de aandeelhouders van genoteerde vennootschappen. Zij zet de Richtlijn 2007/36/EG van het Europees parlement en de Raad van 11 juli 2007 betreffende de uitoefening van bepaalde rechten van aandeelhouders in beursgenoteerde vennootschappen om.
 
De Belgische wet is echter ruimer dan de Richtlijn 2007/36/EG. Zij voert ook (optionele) beschermingsmaatregelen voor aandeelhouders van niet-beursgenoteerde vennootschappen in.
 
Zo wordt het voor niet-genoteerde naamloze vennootschappen mogelijk aandeelhouders via elektronische middelen te laten deelnemen aan de algemene vergadering. Dit kan ook voor BVBA’s en CVBA’s.
 
Daarnaast kunnen aandeelhouders van naamloze vennootschappen op afstand, per brief of via elektronische weg, stemmen voor de algemene vergadering zonder dat zij zich door een volmachthouder laten vertegenwoordigen. Voorwaarde voor het kunnen benutten van deze nieuwe mogelijkheden is weliswaar dat ze uitdrukkelijk in de statuten worden vermeld.
 
Voor naamloze vennootschappen bepaalt de Wet Aandeelhoudersrechten nader wat onder een “volmacht” om deel te nemen aan de algemene vergadering dient te worden verstaan. Zo kan de machtiging het recht verlenen om sommige of alle rechten van die aandeelhouder in de algemene vergadering in zijn naam uit te oefenen. Zij kan worden gegeven voor een of meer specifieke vergaderingen of voor de vergaderingen die gedurende een bepaalde periode worden gehouden. De volmachtdrager geniet dezelfde rechten als de aldus vertegenwoordigde aandeelhouder, en inzonderheid, het recht om het woord te voeren, om vragen te stellen tijdens de algemene vergadering en om er het stemrecht uit te oefenen.
 
 
Het vraagrecht
 
De Wet Aandeelhoudersrechten preciseert ook het vraagrecht van de aandeelhouder op de algemene vergadering. Deze nieuwe bepalingen gelden voor NV’s, BVBA’s, CVBA’s, SE’s en SCE’s.
 
Bestuurders dienen antwoord te geven op vragen die hun door de aandeelhouders worden gesteld met betrekking tot hun verslag of tot de agendapunten. Hetzelfde geldt voor de commissaris met betrekking tot zijn verslag. Naast de mondelinge vragen gesteld op de vergadering kunnen deze vragen voortaan ook schriftelijk, via elektronische weg, voor de vergadering worden gesteld.
 
Hiervoor dient de oproeping tot de algemene vergadering een adres te vermelden. De statuten voorzien dan binnen welke termijn de vennootschap deze vragen van de aandeelhouders moet hebben ontvangen voorafgaand aan de vergadering. Voor genoteerde vennootschappen is dit uiterlijk de zesde dag voor de vergadering.
 
Beperkingen
 
De vragen kunnen natuurlijk enkel worden gesteld door de aandeelhouders die op de algemene vergadering moeten worden toegelaten. Bij uitbreiding geldt dit ook voor houders van andere effecten zoals houders van winstbewijzen, obligaties en warrants of voor volmachtdragers.
 
De vragen moeten betrekking hebben op de verslagen, (rubrieken van) de jaarrekeningen of de agendapunten.
 
De bestuurders en commissarissen moeten die vragen slechts beantwoorden voor zover de mededeling van gegevens of feiten niet van dien aard is dat zij nadelig zou zijn voor de zakelijke belangen van de vennootschap of voor de vertrouwelijkheid waartoe de vennootschap of haar bestuurders zich hebben verbonden (vanaf 1 januari 2012).
 
De formulering van artikel 540 Wetboek Vennootschappen is dus licht gewijzigd. Nu bepaalt het artikel nog dat de antwoorden geen ernstig nadeel aan de vennootschap, de aandeelhouders of het personeel van de vennootschap mogen berokkenen (tot 31 december 2011).
 
Wanneer verschillende vragen over hetzelfde onderwerp handelen, mogen de bestuurders en de commissarissen daarop één antwoord geven.
 
Verdere beperkingen
 
Het vragenrecht is van openbare orde. Verdere beperkingen van dit recht, ook statutair, zijn niet toegelaten.
 
De gekende Barco rechtspraak (18 april 2002) bevestigde die principes al een tijdje geleden.
 
Op de algemene vergadering van Barco hadden de vragen betrekking op de betrokkenheid van het bedrijf bij wapenhandel. Er werd geoordeeld dat de algemene vergadering slechts bevoegd is om vast te stellen dat er geen vragen meer zijn, maar niet kan besluiten om vragen onbeantwoord te laten. Wel kunnen de bestuurders een antwoord weigeren wanneer het vennootschapsbelang in het gedrang komt.
 
 
Alexis Wochenmarkt
Advocaat
+32 2 533 04 50
 
November 2011
 
Dit artikel is louter informatief bedoeld. Het is geen juridisch advies, noch beoogd het volledigheid. Verwijzingen naar rechtspraak, rechtsleer of wetsartikelen werden om reden van leesbaarheid achterwege gelaten. Voor meer informatie kan u zich wenden tot: alexis.wochenmarkt@thales.be